MAM RUOC

$4.00

Thanh phan: Shrimp, Salt, sugar, red chili, lemon grass.